fredag 14 oktober 2016

Språket i förmågorna

Vid vår första träff tittade vi på förmågorna i kursplanerna för våra ämnen och spanade efter vad som är språkrelaterat. Vilka delar av förmågorna kräver att eleverna använder ett utvecklat språk?

Här är vår spaning:

Idrott och hälsa
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och (här tänkte vi att det krävs att man kan göra en bedömning utifrån olika källor för att kunna göra en anpassning och då krävs ett språk och en kommunikation)
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. (vi tänker att det här krävs att man kan kommunicera tydligt)

Musik
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Slöjd
• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg
och hantverkstekniker,
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Bild 
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, (här är det visserligen bilder som ska kommunicera, men vi tänker att det krävs ett språk för att utveckla den här förmågan)
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material,
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar