DEL 2: Ämnesspråk

Inledning
Vad karaktäriserar ditt ämnesspråk? Vilka texttyper är vanliga i ditt ämne? Många av oss som arbetar med prest-ämnen har inte tänkt på de här frågorna. 

I styrdokumenten förmåge-formuleringar för våra ämnen finns ett flertal språkrelaterade ord. För att ges goda möjligheter att nå målen behöver eleverna ges träning i ämnesspråk och texttyper som hör till våra ämnen. I den här delen kommer vi att spana på prest-ämnenas texttyper och språkliga drag.

Kom ihåg att när du tar del av material vi använder oss av i prest-språk-lyftet tänk då på begreppet ”text” i en vidare tolkning. Text behöver inte bara vara det skrivna. Man kan också tänka på text som det vidgade textbegreppet där det även innefattar det talade ordet, bild, film, ljud med mera. Våra samtal kan bli mer intressanta och nyfiket undersökande om vi utmanar textbegreppet utifrån våra ämnens specifika egenskaper.


Se
Språk- och kunskapsutvecklande arbete, Skolverket, 14:02
Språk i alla ämnen, del 1, Skolverket, 23:47 


Reflektera
 1. Hur kan man arbeta språkutvecklande i ditt ämne utan att ge avkall på ditt ämnes praktiskt-estetiska karaktär?
 2. Vad är det för språk som kännetecknar ditt ämne? Vilka texter möter eleverna? Vad är det för texttyp? Vilka språkliga drag finns?
 3. Hur skulle ett samarbete med andra lärare kunna se ut som gav dig stöttning i ditt språkutvecklande arbete i ditt ämne? 
 4. Fick du andra tankar, frågor när du såg filmerna? Skriv ner och ta med till träff 2.


Aktivitet

Vilka aktiviteter erbjuder du där det krävs språk (se förmågorna)? 
Välj en aktivitet och observera: 
Kan eleverna genomföra aktiviteterna med sitt vardagsspråk? Vilka stöttningsstrategier har jag/skulle jag kunna så att eleverna måste använda ett ämnesspecifikt språk? 
Välj en strategi och testa tillsammans med eleverna till nästa träff.

Exempel på stöttningsstrategier:
 • gemensam ordsamling, ordlappar
 • repetition, att ge återkoppling som för lärandet framåt
 • att demonstrera, visa och ge modeller till exempel genom att ge "börjor", början på meningar som eleverna bygger vidare på, till exempel "När jag hör musiken känner jag..."
 • förklara ord och begrepp med andra ord
 • ge eleverna tanketid, till exempel genom strategin EPA - enskilt, par, alla
 • förbered aktiviteter till exempel genom strategin Brainstorm i liten grupp
 • visuellt stöd
 • frågor som ställs för att utveckla elevernas förståelse, se Allmän planering för arbetsbeskrivningar, konstruktionsritningar, recept, noter mm av Ann S. Pihlgren (del i Läslyftmodulen Att samtala om text, del 6 Eftertänksam dialog).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar