DEL 1: Varför?

Inledning
Varför ska man arbeta språkutvecklande inom praktiskt-estetiska ämnen?

Frågan kan tyckas onödig. Vi lärare vet att vi alla lärare, oavsett ämne, har uppdraget att arbeta språkutvecklande. Prest-språklyftet kommer att handla om hur vi kan göra detta på ett mer medvetet sätt. För att nå dit behöver vi börja med att få en gemensam förståelse för varför vi ska arbeta språkutvecklande inom praktiskt-estetiska ämnen, där av den inledande frågan. Min tanke är att Prest-språklyftet kommer att ge tillfälle till kollegialt lärande och ge möjligheter till kollegial delning av goda exempel på hur vi kan arbeta språkutvecklande inom praktiskt-estetiska ämnen. 

När du tar del av material vi använder oss av i prest-språk-lyftet tänk då på begreppet ”text” i en vidare tolkning. Text behöver inte bara vara det skrivna. Man kan också tänka på text som det vidgade textbegreppet där det även innefattar det talade ordet, bild, film, ljud med mera. Jag tror att våra samtal kan bli mer intressanta och nyfiket undersökande om vi utmanar textbegreppet utifrån våra ämnens specifika egenskaper.


Förberedelse till första träffen

Se 
Fyra nordiska läsforskare talar om läsförståelse, Skolverket, 10:15  
Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd, UR, 28:28

Reflektera över, anteckna dina tankar och ta med dem till träffen

1. Vilken roll kan praktiskt estetiska ämnen ha i elevernas språkutvecklingsresa? Det är en stor fråga. Välj ett exempel som du tycker är viktigt eller intressant. 

2. Finns det något som de praktiskt estetiska ämnena kan bidra med som övriga ämnen inte gör? Vad är det i så fall, vad skulle kunna vara unikt med språkutvecklingsarbete i de praktiskt estetiska ämnena?

Aktivitet
Till den första träffen har vi ingen speciell aktivitet att genomföra tillsammans med elever.Jag vill dock att du genomför en liten aktivitet själv. Titta på de sammanfattande förmågorna i syftestexten i ditt ämne i Lgr 11. Vilka ord är språkrelaterade? Det vill säga vilka ord kräver ett utvecklat språk. Kopiera hela texten med förmågorna, klistra in i ett worddokumet och markera de språkrelaterade orden. Ta med till vår träff.

Ta gärna också med dina tankar kring vad prest-språk-lyftet kan vara och om du har något bra material vi skulle kunna ta med.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar