DEL 3: Cirkelmodellen

Inledning
Vad är det för skillnad mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk? Varför är det viktigt att kunna skolspråket? 
”Det är genom språket vi kommunicerar med andra och lär oss ny kunskap och det är genom språket som vi visar vad vi lärt oss. /…/ Det är också genom språket som vi lärare gör våra bedömningar. Så som kunskapskraven är formulerade så är det genom olika språkliga uttrycksformer som att beskriva, resonera eller föra samtal som eleverna ska visa att de har utvecklat de kunskaper och förmågor som läroplanen kräver.” så inleds filmen Språk- och kunskapsutvecklande arbete - idrott och hälsa som är den andra av den här delens filmer. Det är Anna Kaya som säger detta och i filmen får vi följa med till en idrottssal och ta del av exempel på språkutvecklande arbete där.

Se/lyssna
Skolspråketkräver stöttning, Monica Axelsson, docent i tvåspråkighetsforskning, förklarar skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk, UR skola, 8:56
Att snickra ett språk, UR Didaktorn avsnitt 24 (pod), 15:00

Monica Axelsson pratar i filmen Skolspråket kräver stöttning om Cirkelmodellen. Cirkelmodellen är utvecklad för arbete med teoretiska ämnen, men kan med en viss omarbetning och flexibilitet i stegen användas även för praktiskt estetiska ämnen. För att det ska fungera behöver vi tänka på text i en vidare tolkning än text som skrift och tal. För våra praktiskt estetiska ämnen är alltid praktik kopplad till språkliga aktiviteter.

Cirkelmodellens faser
Hur cirkelmodellen kan tolkas för de praktiskt-estetiska ämnena
1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet
Presentera målen för arbetsområdet (ämnesmål och språkliga mål), skapa förståelse för dem, exempelvis någon form av redovisning (idrott: värdera en aktivitet, musik: kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, slöjd: välja och motivera tillvägagångssätt, bild: analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner)
Presentera arbetsområdet och hur det hänger ihop med målen.
Introducera praktiskt-estetiska aktiviteter genom instruktion och genom att visa. I detta uppmärksammas ord och begrepp.
2. Studera texter inom genren för att få förebilder
Samtal om de aktiviteter vi gjort, uppmärksamma moment, ord och uttryck. Genomför korta språkstöttningsaktiviteter. Visa på typiska drag, någon form av modelltext eller stödpunkter för en redovisning.
Låta elever visa/öva för varandra i mindre grupper.
3. Skriva en gemensam text
Skapa en gemensam redovisning baserat på den gemensamma aktiviteten, målen och med hjälp av stöttningen ni arbetat med. Observera att redovisningen med fördel kan vara muntlig. Den kan sparas genom en enkel filminspelning eller röstinspelning.
4. Skriva en individuell text
med fördel kan du låta eleverna skriva i grupp innan de skriver individuellt
Låt eleverna skapa en redovisning i grupp baserat på den gemensamma aktiviteten, målen och med hjälp av stöttningen ni arbetat med.
Låt eleverna skapa en redovisning individuellt baserat på den gemensamma aktiviteten, målen och med hjälp av stöttningen ni arbetat med.
Tänk på att cirkelmodellen är mer av en spiral än en enskild cirkel. Eleverna behöver oftast flera varv av cirkelmodellen för att behärska språket.

Reflektera
  1. Hur kan vi i våra ämnen ge eleverna möjligheter att utveckla skolspråk och ämnesspråk?
  2. Det är genom språket vi visar vad vi inte förstått och vad vi behöver för stöttning. Vad ger vi för utrymme för det?
  3. "Börja med verben" tipsar Emmy-Linda i poden Att snickra ett språk. Hur kan du göra det i ditt ämne?
  4. Snickeriläraren Kennet Gonzalez berättar i poden Att snickra ett språk hur han "tvingar" eleverna att prata mer med varandra när de arbetar. Hur kan man göra det? Hur gör du det? Vad fungerar bra?
  5. Praktiskt-estetiska aktiviteter är inte alltid så konkreta och det kan göra att det är svårt att återberätta, förklara. Vilka ord och begrepp, metaforer är aktuella i det arbetsområde du arbetar med dina elever med just nu? Hur kan eleverna träna på att sätta ord på det de gör, känner och upplever i de praktiskt- estetiska ämnena? Vilka övningar har du testat och tyckt fungerat?
  6. Fick du andra tankar, frågor när du såg filmerna? Skriv ner och ta med till träff 3.


Aktivitet
Monica Axelsson pratar om Cirkelmodellen i filmen Skolspråket kräver stöttning. Cirkelmodellen har fyra faser: 1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet, 2. Studera texter inom genren för att få förebilder, 3. Skriva en gemensam text och 4. Skriva en individuell text.

Förbereda och genomför ett mindre arbetsområde där fas 1-3 i cirkelmodellen kommer med.


Tips! Aktivitet i liten grupp passar bra för fas 2 och 3 i cirkelmodellen. I filmen Språk i alla ämnen, del 1 (del 2 i Prestspråklyftet) talar forskaren Anne Palmér om smågruppsamtal och lärande. Hur skulle du kunna arrangera tillfällen för smågruppsamtal i din undervisning? Planera in ett smågruppsamtal med en så livlig interaktion som möjligt som en del av en lektion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar